БВП на България бележи умерен ръст в началото на 2024 г.

През първото тримесечие на 2024 г. икономиката на България нарасна с 0,4 % според ускорената оценка на Националния статистически институт (НСИ), което представлява леко забавяне спрямо ръста от 0,5 %, отбелязан през последното тримесечие на предходната година.

Основните двигатели на икономическия растеж през първите три месеца на текущата година бяха повишението на крайното потребление с 1,3% и увеличението на бруто образуването на основен капитал с 1,6%.

В сравнителен план през периода януари-март 2024 г. БВП се повиши с 1,7% спрямо същото тримесечие на 2023 г., което показва леко подобрение спрямо отчетения през последното тримесечие на предходната година ръст от 1,6%.

Износът на стоки и услуги обаче отбеляза спад от 1,3% в началото на 2024 г. след ръст от 1,2% в края на 2023 г., докато вносът на стоки и услуги се сви с 1,9%, което представлява спад спрямо наблюдаваното през последното тримесечие на предходната година увеличение от 2,9%.

На годишна база крайното потребление регистрира ръст от 4,1% през първото тримесечие на 2024 г., което е забележимо ускорение спрямо отчетеното в края на 2023 г. увеличение от 2,6%. По подобен начин бруто образуването на основен капитал нарасна със 7,7%, което е значително увеличение спрямо отбелязаното през последното тримесечие на предходната година увеличение от 4,6%.